//
arkistot

Asenteellinen esteettömyys

This category contains 20 posts

KIUSAAMINEN SATTUU

Invalidiliiton Järvenpään koulutuskeskuksessa pyritään panostamaan ennaltaehkäisevään työhön kiusaamisen ehkäisyssä ja kehittämään kiusaamisen vastaisia toimintamalleja. Kiusaamisen ja häirinnän ehkäisemisiksi tärkeänä nähdään mm. yhteisöllisyyden edistäminen.  Yhteisöllisiä tapahtumia, kuten teemaviikkoja, järjestetäänkin säännöllisesti ja  koulun arjessa näkyvät myös kalenterijuhlat ja yhteisölliset tapahtumat. Koulutuskeskuksen 3. vuosikurssin liiketalouden opiskelijat järjestivät opintoihinsa liittyen kiusaamisen vastaisen kampanjan otsikolla ”KIUSAAMINEN SATTUU!”  Kampanjan tarkoituksena oli pysähdyttää miettimään kiusaamisen … Lue loppuun

Innostavaa oppimista yhdessä

Viime vuosina on alettu selvemmin nähdä, että hyvinvoivat työyhteisöt tekevät parempaa tulosta. Tämän linjan mukaisesti myös ammatillisessa koulutuksessa toimivat moniammatilliset opiskelijahuoltotyöryhmät,  joiden tavoitteena on opiskelukyvyn edistäminen, siihen tähtäävien menetelmien kehittäminen, kuten myös esteettömyyden parantaminen. Ammatillisen koulutuksen kentällä on käytössä erilaisia menetelmiä opiskelijoiden ja oppimisen erilaisuuden huomioimiseen. Nämä voidaan jakaa organisaatiotason, opetussuunnitelmatason ja opetustyön arjen sekä … Lue loppuun

Turvallinen ilmapiiri on tärkeä jokaiselle

Koulukiusaaminen voi olla luonteeltaan moninaista ja sen tunnistaminen voi olla vaikeaa. Koulukiusaaja harvoin tulee tunnustamaan tekojaan ja koulukiusattu kokee, ettei voi kertoa tilanteestaan joutumatta uusiin vaikeuksiin. Ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 28 §:n mukaan opiskelijalla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön. Tarkoittaen siis myös ympäristöä, jossa opiskelijan ei tarvitse pelätä tulevansa koulukiusatuksi. Keskuspuiston ammattiopiston kolmessa päätoimipaikassa järjestettiin joulukuun … Lue loppuun

Ryhmä ja sen toiminta näkyväksi

Ryhmässä olevat ihmiset ovat uteliaita suhteessa yhteiseen tehtävään, tässä tapauksessa opintoihin. He pian alkavat selvittämään opintojen ja tehtävän luonnetta ja periaatteita sekä niihin liittyviä sääntöjä. Tavoitteet ja säännöt luovat luottamusta ja turvallisia rajoja toimia ryhmässä vieraiden ihmisten kanssa. Ohjaajan on aika tehdä yhteiset säännöt ja tavoitteet näkyväksi ja luoda myös niitä yhdessä ryhmän jäsenten kanssa. … Lue loppuun

Ryhmä alkaa muodostua

Toisilleen tuntemattomien ihmisten kohdattua ryhmätilanteessa he alkavat hakea omaa paikkaansa ja rooliaan ryhmässä. Yksilö käy omaa prosessiaan ja arvioi koko ajan mm. kuulunko ryhmään, mikä on roolini, mitä muut minusta ajattelevat, miten aktiivisesti voin toimia, kenen kanssa, sekä millaista on osaamiseni ja olemukseni suhteessa muihin ryhmän jäseniin.  Tätä vaihetta voidaan kutsua ryhmän muodostusvaiheeksi. Ryhmä muodostuu, … Lue loppuun

Ihmisten kohtaaminen uudessa ryhmässä

Uusien ihmisten kohtaaminen ryhmätilanteessa aiheuttaa sen, että yksilön minä tarkkailee ryhmässä muiden välillä tapahtuvaa vuorovaikutusta, reaktioita ja palautteita sekä suhteessa itseensä. Ensi kohtaamisessa katsekontakti on tärkein vuorovaikutusta edistävistä ja ylläpitävistä signaaleista. Viestiä välittävät myös ilmeemme ja koko kehomme kieli. Sosiaalisten tunteiden kokeminen edellyttää sosiaalisen vuorovaikutuksen mekanismin oppimista ja persoonallisuuden tiettyjen osa-alueiden kehittymistä. Ihmisten kohtaaminen ryhmän … Lue loppuun

Minä ja sosiaalinen vuorovaikutus

Minä ja muut otsikolla tarkoitamme yksilön minuuden ja muiden ihmisen välistä sosiaalista kanssakäymistä. Ollakseen minä ihminen tarvitsee muita ihmisiä ja sosiaalista vuorovaikutusta heidän kanssaan. Minä on ihmisen oma kokemus persoonastaan. Se erottaa yksilön muista henkilöistä. Ihmisen minä havainnoi ympäristöä ja siinä tapahtuvia asioita, yhdistää havaintoja ja synnyttää mielekkyyden kokemuksen. Ihmisen yksityinen minä on se osa … Lue loppuun

Ervat coacheina

Luksian ja IJKK:n Esteetön amis -hankkeen tavoitteena on ollut ervojen ja opiskelijahuollon henkilöstön tietojen ja taitojen syventyminen asenteellisesti, sosiaalisesti ja psyykkisesti esteettömän oppimisympäristön luomisesta. Hankkeen aikana järjestettiin kolme koulutusiltapäivää ja kolme konsultaatiota. Koulutuspäivissä mietittiin luentojen ja yhteistoiminnallisen työskentelyn avulla Luksian hyviä käytänteitä ja sekä kehitettäviä asioita esteettömyyden huomioimisessa. Syksyn 2012 aikana Luksiassa kartoitettiin opintoalojen fyysistä, … Lue loppuun

Artesaaniopiskelijoiden ryhmäytymispäivän kokemuksia

Luksian artesaanien ryhmäytymispäivän ohjelma koostui toiminnallisista harjoituksista, jossa jo toiminnan suunnitteluun haastettiin opiskelijat. Opiskelijat jaettiin kymmeneen ryhmään, siten että jokaisessa ryhmässä oli yksi opiskelija kultakin opintoalalta, eli viisi opiskelijaa ryhmässä. Ryhmät saivat käyttöönsä erilaisia materiaaleja esim. palloja, liituja, kuminauhaa, frisbeitä yms. Ryhmien tehtävänä oli suunnitella annettujen materiaalien pohjalta peli tai leikki ja rakentaa ammattiopiston pihalle … Lue loppuun

Tullaan tutuiksi Luksiassa

Henkilökohtainen tutustuminen opiskelijaan edistää avointa ja  esteetöntä opiskelua. Siksi on tärkeää, että ryhmänohjaaja tutustuu hyvin uusiin opiskelijoihin. Luksiassa opiskelijat täyttävät kahden ensimmäisen viikon aikana  ”Tullaan tutuksi” -kaavakkeen, jossa henkilötietojen lisäksi opiskelija kertoo esimerkiksi aikaisemmasta koulumenestyksestään, erityisen tuen tarpeestaan, harrastuksistaan, perhesuhteistaan. Ryhmänohjaaja keskustelee henkilökohtaisesti jokaisen ryhmänsä opiskelijan kanssa käyttäen tukimateriaalia ja keskustelun pohjana opiskelijan täyttämää Tullaan … Lue loppuun

Mainokset